FAQ

Algemene informatie

Onze missie is om voor ieder kind in Nederland een passende opvangplek te realiseren. Ook (en misschien zelfs juist) als je kind een extra zorgvraag heeft. Bij Vesper bieden we kleinschalige groepen en worden kinderen opgevangen door gespecialiseerde medewerkers. We werken met een voorspelbare, vaste dag structuur die wordt gevolgd aan de hand van pictogrammen. Daarnaast zijn onze BSO+ ruimtes gezellig, maar prikkelarm.

Vesper BSO+ heeft zijn naam te danken aan het eerste kind dat door onze oprichtster Anne-Sophie werd begeleid, een meisje voor wie geen geschikte opvang beschikbaar was.

De missie van Vesper is om alle kinderen in Nederland passende opvang te bieden, inclusief kinderen met gedragsproblemen en/of een lichte verstandelijke beperking.

Energiek: met enthousiasme creëren we een positieve dag voor onze kinderen. We gaan altijd een stapje verder, denken in mogelijkheden en zien kansen voor de ontwikkeling van onze kinderen, collega’s en ons bedrijf.

(Pro)actief: we zijn actief en betrokken op de groep, denken vooruit en zijn bezig met de volgende stap in ons werk.

Plezier: we maken van Vesper de leukste (werk)plek voor onze kinderen en collega’s. Actief en energiek nemen we deel aan de groep en zorgen voor voldoende ruimte binnen de structuur voor humor en plezier.

Flexibel: onze basishouding is flexibel. We passen ons aan veranderende situaties aan, schakelen snel wanneer dat nodig is en halen energie uit verandering.

Vertrouwen: we hebben vertrouwen in elkaar, in de mogelijkheden van de kinderen en in de groei van Vesper. We zijn aanspreekbaar op verantwoordelijkheden en communiceren openlijk met zowel ouders als collega’s.

Groei: met Vesper zijn we voortdurend in ontwikkeling en streven we naar groei voor het kind, onze collega’s en Vesper zelf. Vanuit onze groeimindset zijn we altijd bezig met de volgende stap, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

We hanteren een overkoepelend pedagogisch beleid voor Vesper BSO+. Hierin beschrijven we onze handelswijze op de groep en de indeling van onze BSO+ dagen. Het beleid geeft inzicht in hoe we de dagen voor onze doelgroep gestructureerd, overzichtelijk en veilig maken, bijvoorbeeld door het gebruik van pictogrammen, voorstructurering en het hebben van vaste gezichten op de groep.

Daarnaast hebben we op elke locatie een specifiek beleid dat is afgestemd op de betreffende locatie. Dit beleid biedt gedetailleerde informatie over specifieke aspecten, zoals het ophalen en vervoeren van de kinderen, de locaties waar we spelen en hoe de groepen zijn ingedeeld.

In principe is Vesper elke schooldag open vanaf het eind van de schooldag tot en met 18:30. Tijdens de schoolvakanties zijn we geopend van 08:30 tot 18:30.

 

Leeftijd en aanmeldingscriteria

Kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar kunnen bij Vesper BSO+ worden opgevangen. Onze opvang richt zich specifiek op buitenschoolse opvang, waarbij we kinderen opvangen nadat hun reguliere schooldag is afgelopen.

Als de groepsgrootte het toelaat, kunnen we ervoor kiezen om de groepen in te delen op basis van leeftijd, indien dit het beste is voor de groep. Deze indeling kan ook plaatsvinden op basis van individuele hulpbehoeften.

Vesper BSO+ biedt opvang aan kinderen met gedragsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. Onze opvang is beschikbaar voor kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) die vanwege hun specifieke zorgbehoeften niet terechtkunnen bij een reguliere kinderopvang. Indien er een indicatie is voor een BSO+ plek kunnen kinderen van het regulier onderwijs ook bij ons terecht.

Je kunt ook altijd even contact opnemen met ons oudersupport team als je hier meer over wilt weten!

Veiligheid en toezicht

We waarborgen de veiligheid van de kinderen tijdens hun verblijf op verschillende manieren. Elk groep heeft een vast team van ervaren groepsmedewerkers, zorgvuldig geselecteerd om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van onze doelgroep. Door te werken met een stabiel team streven we naar continuïteit en een vertrouwde omgeving voor de kinderen.

Daarnaast volgen we specifieke richtlijnen en protocollen om een veilige omgeving te waarborgen. We nemen maatregelen om de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen te waarborgen, en we zorgen ervoor dat de ruimtes en activiteiten kindvriendelijk en risicobewust zijn ingericht. Op deze manier streven we ernaar een beschermende en ondersteunende sfeer te creëren waarin elk kind zich kan ontwikkelen en zich veilig voelt.

Ja, we hebben strikte procedures en protocollen voor noodsituaties en onvoorziene omstandigheden. Ons team is getraind om snel en doeltreffend te handelen in geval van calamiteiten. We hebben noodplannen die regelmatig worden geoefend, zodat ons personeel goed voorbereid is op verschillende situaties. Deze plannen omvatten evacuatieprocedures, communicatiestrategieën en maatregelen om de veiligheid en het welzijn van de kinderen te waarborgen. De veiligheid van de kinderen staat te allen tijde voorop, en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze faciliteit een veilige en beschermende omgeving biedt.

We zorgen voor adequaat toezicht en begeleiding van de kinderen door middel van een vast team van ervaren groepsmedewerkers. Dit team is zorgvuldig geselecteerd om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van onze doelgroep. Door te werken met een stabiel team streven we naar continuïteit en een vertrouwde omgeving voor de kinderen.

Onze medewerkers volgen specifieke richtlijnen en protocollen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Ze zijn getraind om situaties snel en effectief aan te pakken, en we hebben noodplannen die regelmatig worden geoefend. Daarnaast worden de ruimtes en activiteiten kindvriendelijk en risicobewust ingericht om een veilige omgeving te creëren waarin elk kind zich kan ontwikkelen en zich veilig voelt.

Personeel en kwalificaties

Ons personeel bestaat uit gekwalificeerde professionals met een uitgebreide ervaring in het omgaan met kinderen die extra aandacht nodig hebben. Velen van hen hebben hun expertise opgedaan bij gerenommeerde zorginstellingen zoals Groei & Glunder, OTT en andere zorg- en/of BSO+ instellingen. We hechten veel waarde aan het aantrekken van teamleden met een achtergrond die specifiek is afgestemd op de behoeften van onze doelgroep. Dit zorgt ervoor dat ons personeel goed uitgerust is om een ondersteunende en inclusieve omgeving te bieden waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen en zich op hun gemak voelen.

Ons personeel wordt zorgvuldig gescreend en ondergaat een grondig selectieproces voordat ze worden aangenomen. Dit omvat het controleren van referenties, het uitvoeren van achtergrondchecks en het evalueren van hun kwalificaties en ervaring. We zorgen ervoor dat elk lid van ons team voldoet aan de hoogste normen voor professionele integriteit en geschiktheid voor het werken met kinderen.

Wat betreft training, bieden we uitgebreide opleidingsprogramma’s aan ons personeel. Deze programma’s omvatten zowel algemene kinderopvangvaardigheden als gespecialiseerde trainingen gericht op de specifieke behoeften van onze doelgroep. Ons doel is ervoor te zorgen dat ons personeel goed voorbereid en goed opgeleid is om hoogwaardige zorg en begeleiding te bieden aan de kinderen die wij bedienen.

Vanwege de specifieke doelgroep streven wij ernaar om het aantal wisselingen van groepsmedewerkers tot een minimum te beperken. We hechten er waarde aan dat de kinderen vertrouwde gezichten zien. Mocht een medewerker onverhoopt ziek zijn, dan vragen we altijd iemand van een andere groep om in te vallen, zodat de Vesper-werkwijze gehandhaafd blijft. Wij maken geen gebruik van invalkrachten zonder een vaste Vesper-medewerker aan hun zijde.

Communicatie met ouders

De communicatie tussen de opvang en ouders wordt actief en transparant gehouden. We streven ernaar om een open en toegankelijke relatie met ouders te onderhouden. Dit omvat regelmatige informatieve updates, ouderavonden en/of bijeenkomsten waar ouders de gelegenheid hebben om vragen te stellen en feedback te geven.

Daarnaast hanteren we verschillende communicatiemiddelen, zoals e-mails, nieuwsbrieven en via het Ouderportaal, om ouders op de hoogte te houden van belangrijke informatie, activiteiten en de algehele voortgang van hun kinderen. We moedigen ouders ook aan om op elk moment contact met ons op te nemen als ze vragen hebben of informatie willen delen. Het doel is om een sterke samenwerking tussen de opvang en ouders te bevorderen, met de belangen en het welzijn van de kinderen altijd centraal.

Ja, we voorzien regelmatig in updates en rapporten over de activiteiten van de kinderen. We vinden het belangrijk om ouders op de hoogte te houden van de dagelijkse ervaringen en ontwikkelingen van hun kinderen. Dit kan plaatsvinden via verschillende communicatiekanalen, zoals persoonlijke gesprekken, e-mails, nieuwsbrieven of via het Ouderportaal.

Daarnaast organiseren we mogelijk ouderavonden of bijeenkomsten waarin we dieper ingaan op de activiteiten, het leerproces en andere relevante informatie. Hierdoor kunnen ouders actief betrokken zijn bij het welzijn en de vooruitgang van hun kinderen en kunnen we samenwerken om een ondersteunende en stimulerende omgeving te bieden.

Er zijn verschillende manieren waarop ouders betrokken kunnen worden bij het opvangproces. We doen dit samen en streven naar een open communicatie met ouders. Dit kan via de volgende manieren:

 1. Informatieve updates: we verstrekken regelmatig informatie over de activiteiten en ontwikkelingen van de kinderen, via e-mails, nieuwsbrieven of via het Ouderportaal
 2. Ouderavonden/bijeenkomsten: we organiseren periodiek ouderavonden of bijeenkomsten waar ouders de gelegenheid hebben om dieper in te gaan op het opvangproces, de activiteiten en om vragen te stellen.
 3. Persoonlijke gesprekken: ouders zijn altijd welkom voor persoonlijke gesprekken met ons team. Dit biedt de mogelijkheid om specifieke vragen te bespreken, inzicht te krijgen in de individuele behoeften van hun kinderen en feedback te geven.
 4. Ouderportaal: Via het ouderportaal bieden we ouders real-time updates en proberen hen direct te betrekken bij het dagelijkse reilen en zeilen van de opvang.

Door deze verschillende benaderingen proberen we een sterke samenwerking tussen ouders en de opvang te bevorderen, waarbij de belangen en het welzijn van de kinderen centraal staan.

Voordat je kind bij Vesper BSO + begint, ontvang je een toegangsaccount voor het ouderportaal.

Link naar het vesper ouderportaal

We communiceren met ouders via ons eigen ouderportaal van KidsKonnect. Het Vesper BSO+ ouderportaal vervangt de algemene communicatie via e-mail en whatsapp. Alle locaties binnen Vesper BSO+ hanteren dezelfde richtlijnen.

Het ouderportaal biedt ouders de mogelijkheid om geïnformeerd te worden over het welzijn van hun kind op de BSO+. Relevante beleidsstukken en protocollen, zoals het pedagogisch beleidsplan, pedagogisch werkplan locatie, beleid Veiligheid & Gezondheid, coachings- en scholingsplan, klachtenregeling, voedingsbeleid, facturen en jaaropgaves, zijn beschikbaar op het ouderportaal.

De volgende documenten delen we met ouders op het ouderportaal:

 1. Dagelijkse update: elke opvangdag delen we foto’s van groepsactiviteiten, zoals tafelmomenten of DoenKids!-activiteiten. Deze foto’s worden gedeeld met ouders, mits zij hiervoor toestemming hebben gegeven. Als de tijd het toelaat, kunnen ook individuele foto’s van kinderen naar de betreffende ouders worden gestuurd.
 2. Activiteiten DoenKids! en sport: elke vrijdag delen we de activiteiten van de komende week met ouders via het ouderportaal. Dit stelt ouders in staat om de activiteiten op de BSO + met hun kind voor te bespreken.
 3. Algemene communicatie: de groepsmedewerker stuurt algemene berichten, bedoeld voor alle ouders van de locatie, via het ouderportaal. Individuele berichten worden gemaild via het ouderportaal. Algemene informatie omvat communicatie die naar alle ouders wordt verzonden, zoals nieuwsbrieven, berichten over personele bezetting en beleidsinformatie.

Wat niet?
Het ouderportaal is echter niet bedoeld voor het melden van incidenten en escalaties. Dergelijke zaken communiceren we persoonlijk of telefonisch naar ouders. Bij klachten die via het ouderportaal worden gedeeld, nemen we altijd telefonisch contact op met de betreffende ouder.

Je kunt je gegevens bijwerken door in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Activiteiten en begeleiding

Bij aankomst van de kinderen beginnen we altijd met een korte check-in via de emotiemeter om te zien hoe het met ze gaat na school. Daarna krijgen ze de gelegenheid om rustig zelf te spelen. Vervolgens hebben we een groepsmoment waarbij we gezamenlijk iets eten en de schooldag bespreken (basisgroepsmoment).

Na dit moment gaan we naar buiten voor speeltijd of een beweegactiviteit. Daarna staat er een activiteit op het programma waarbij de kinderen vrij zijn om te kiezen of ze willen deelnemen, variërend van knutselen en koken tot sportactiviteiten.

Na de activiteit genieten we van een snack en krijgen de kinderen iets te drinken. De rest van de tijd spelen we vrij samen op de groep tot het moment van ophalen.

We hanteren een vast maandelijks thema en maken gebruik van activiteiten uit DoenKids die hieraan zijn gekoppeld. Hierbij selecteren we activiteiten die passend zijn voor onze doelgroep, en indien nodig passen we ze aan.

De kinderen verwerven voortdurend nieuwe kennis op een speelse manier. Tijdens gezamenlijk spel benoemen we situaties waarin iets niet meteen lukt, waarbij we uitleggen wat er gebeurt en hoe de ander zich voelt. We hechten waarde aan het creëren van succesvolle momenten voor de kinderen, zowel individueel als in interactie met anderen.

Ons aanbod van activiteiten richt zich vooral op spelen waarbij het niet draait om winnen of verliezen, maar om samenwerken en het gezamenlijke eindresultaat.

We hanteren een gestructureerde dagindeling, waardoor de kinderen duidelijk weten wat hen te wachten staat en we hen goed kunnen voorbereiden op de verschillende activiteiten. Deze vaste structuur biedt niet alleen een gevoel van stabiliteit voor de kinderen, maar stelt ons ook in staat om een evenwichtig programma aan te bieden. Hierdoor kunnen we de dag zorgvuldig plannen en afstemmen op de behoeften en ontwikkeling van de kinderen, waardoor een positieve en stimulerende omgeving ontstaat.

Elke groep wordt begeleid door een toegewijd team van vaste groepsmedewerkers. Deze medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben ervaring in het omgaan met de specifieke behoeften van onze doelgroep. Door te werken met een vast team streven we naar een vertrouwde en consistente omgeving voor de kinderen. Bovendien maakt dit het mogelijk om een persoonlijke band op te bouwen en de ontwikkeling van elk kind nauwlettend te volgen. Naast het vaste team houden we ons aan specifieke richtlijnen en protocollen om een veilige en ondersteunende omgeving te waarborgen.

Voeding en gezondheid

Bij Vesper BSO+ nemen we dieetwensen en allergieën van de kinderen zeer serieus. We vragen ouders bij aanmelding of tijdens het intakegesprek om eventuele dieetwensen of allergieën van hun kind door te geven. Op basis van deze informatie werken we nauw samen met ouders om aangepaste maaltijden en snacks te bieden die voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften van elk kind.

Ons team is goed opgeleid en bewust van het belang van het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen en ingrediënten. We zorgen ervoor dat de voeding op de BSO+ veilig is en voldoet aan de dieetbeperkingen van de kinderen. Indien nodig kunnen we ook samenwerken met diëtisten of andere zorgverleners om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke ondersteuning bieden aan kinderen met specifieke dieetwensen of allergieën. Ouders kunnen altijd contact met ons opnemen om hun zorgen te bespreken en verdere afspraken te maken met betrekking tot de voeding van hun kind op de BSO+.

We bieden gevarieerde en evenwichtige maaltijden en snacks aan op Vesper BSO+. Ons menu is zorgvuldig samengesteld om de voedingsbehoeften van de kinderen te ondersteunen en tegelijkertijd een smakelijke ervaring te bieden. We houden rekening met dieetwensen, allergieën en individuele voorkeuren, zoals eerder besproken met de ouders tijdens het aanmeldingsproces of het intakegesprek.

Het menu kan bestaan uit gezonde opties zoals verse groenten, fruit, volkoren producten en eiwitten. We streven ernaar om kinderen een gevarieerde en voedzame voeding te bieden, waarbij we rekening houden met hun specifieke behoeften. Ouders kunnen altijd contact met ons opnemen voor meer informatie over het menu of om eventuele dieetbeperkingen van hun kind te bespreken.

Bij Vesper BSO+ streven we actief naar het handhaven van de algehele gezondheid en het welzijn van de kinderen. Dit omvat verschillende aspecten van hun dagelijkse ervaringen op de opvang:

 1. Voeding: we bieden evenwichtige maaltijden en snacks aan, rekening houdend met individuele dieetwensen, allergieën en voorkeuren. Hierdoor bevorderen we een gezond eetpatroon bij de kinderen.
 2. Beweging: we moedigen regelmatige fysieke activiteit aan door middel van georganiseerde spellen, buitenspelen en sportactiviteiten. Dit draagt bij aan de lichamelijke gezondheid en ontwikkeling van de kinderen.
 3. Veiligheid: we zorgen voor een veilige omgeving op de opvang locatie, waarbij we de nodige maatregelen treffen om risico’s te minimaliseren en de fysieke veiligheid van de kinderen te waarborgen.
 4. Communicatie: we onderhouden open communicatie met ouders over het welzijn van hun kinderen. Individuele updates van mentoren en informatie over groepsactiviteiten worden gedeeld via het ouderportaal.
 5. Samenwerking: we werken samen met ouders om eventuele gezondheidszorgen of specifieke behoeften van kinderen aan te pakken, en we houden rekening met medische informatie die ouders verstrekken.

 

Sociale ontwikkeling

De activiteiten worden altijd voorafgaand aan het begin van de BSO-middag gepland. Echter, we moedigen de kinderen aan om actief mee te denken en hun inbreng te geven bij het plannen van activiteiten.

Het is van groot belang dat elk kind zich gehoord voelt en de ruimte krijgt om autonome keuzes te maken. Daarom mogen kinderen zelf bepalen waarmee ze spelen, met wie ze spelen, en of ze deelnemen aan de aangeboden activiteiten. Uiteraard streven we ernaar om de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen en hen aan te moedigen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten.

Bij Vesper BSO+ leggen we sterk de nadruk op de bevordering van sociale vaardigheden en samenwerking bij de kinderen. We doen dit op verschillende manieren:

 1. Vrije speelkeuze: kinderen hebben de vrijheid om te kiezen met wie ze spelen en aan welke activiteiten ze deelnemen. Dit stimuleert de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals communicatie, onderhandeling en empathie.
 2. Gezamenlijke activiteiten: we organiseren regelmatig gezamenlijke activiteiten waarbij kinderen samenwerken, taken verdelen en leren omgaan met verschillende perspectieven. Dit bevordert teamwerk en sociale cohesie.
 3. Pedagogisch beleid: ons pedagogisch beleid is gericht op het ondersteunen van de sociale ontwikkeling van kinderen. We besteden aandacht aan groepsmomenten waarin kinderen samen eten, praten en ervaringen delen.
 4. Positieve begeleiding: onze begeleiders moedigen positief gedrag aan, benadrukken het belang van samenwerking en bieden ondersteuning bij conflictoplossing. Hierdoor leren kinderen constructief met elkaar om te gaan.
 5. Thematische activiteiten: we integreren thematische activiteiten die samenwerking vereisen, zoals groepsprojecten, spellen en sportieve uitdagingen. Dit biedt kansen voor kinderen om samen te werken en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Door deze aanpak streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin kinderen hun sociale vaardigheden kunnen versterken en leren samenwerken met anderen op Vesper BSO+.

Kosten

Voor 2024 is het uurtarief vastgesteld op €9,12. Dit komt overeen met de maximale uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag vanuit de overheid.

Daarnaast betaal je bij Vesper nog een plusbijdrage die door de gemeente wordt vergoed. In sommige gevallen is een indicatie vanuit de gemeente nodig. Neem contact met ons op voor meer informatie.

€9,12 is het reguliere opvang tarief. Daarnaast betaal je bij Vesper nog een plusbijdrage die door de gemeente wordt vergoed. Dit is afhankelijk per gemeente / locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

We bieden twee pakketten aan: het 52 weken pakket omvat (met uitzonderingen daargelaten) 40 schoolweken en 12 vakantieweken opvang.

Het 48 weken pakket omvat 40 schoolweken opvang en 8 vakantieweken. Bij aanmelding of begin van het kalenderjaar dient de ouder door te geven welke 4 vakantieweken er geen opvang zal zijn.

Het maandelijkse tarief voor de pakketten worden bepaald door het aantal vakantieweken en schoolweken per schooljaar. Het totale aantal uren in een jaar wordt vermenigvuldigd met het tarief, en de uitkomst wordt gedeeld door 12 om het maandelijkse bedrag te berekenen.

We kijken naar het aantal opvang uren per school voor een geheel jaar op basis van het aantal dagen opvang dat gewenst is. Deze uren tellen we op, vermenigvuldigen we keer het tarief. Dan delen we het door 12 om ervoor te zorgen dat er 12 maandelijkse termijnen kunnen worden gefactureerd. 

Als het kind niet per de eerste van de maand begint, zullen we voor die maand een aparte berekening maken.

Bij Vesper werken we uitsluitend met automatische incasso, wij schrijven tussen 25-ste en 30ste af.

Aanmelden en opzeggen

Het aanmeldings- en inschrijvingsproces voor nieuwe kinderen verloopt als volgt bij Vesper BSO+:

 1. Aanmelding: ouders kunnen hun kind aanmelden door contact op te nemen met ons oudersupport team. Dit kan telefonisch, via e-mail of tijdens een persoonlijk gesprek.
 2. Informatie en rondleiding: na de aanmelding ontvangen ouders informatie over onze opvang en wordt er de mogelijkheid geboden voor een rondleiding op de opvang locatie. Dit biedt ouders de gelegenheid om de faciliteiten te bekijken en eventuele vragen te stellen.
 3. Inschrijvingsformulier: bij besluit tot inschrijving ontvangen ouders een inschrijvingsformulier. Hierop dienen zij relevante gegevens van hun kind in te vullen, inclusief eventuele specifieke behoeften, allergieën of dieetwensen.
 4. Intakegesprek: een intakegesprek wordt gepland om verdere details te bespreken, zoals de dagelijkse routine van het kind, specifieke zorgbehoeften en andere relevante informatie. Dit biedt ons de kans om de opvang zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het kind.
 5. Bevestiging: na het intakegesprek ontvangen ouders een bevestiging van de inschrijving en verdere informatie over het starten bij Vesper BSO+.

We streven ernaar om het aanmeldings- en inschrijvingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en staan altijd klaar om vragen te beantwoorden en ouders te begeleiden tijdens deze fase.

Ja, bij de aanmelding en inschrijving van een kind bij Vesper BSO+ dienen ouders enkele specifieke documenten en informatie te verstrekken. Dit omvat onder andere:

 1. Aanmeldingsformulier: ouders worden gevraagd om het aanmeldingsformulier in te vullen met de benodigde persoonlijke gegevens van het kind.
 2. Inschrijfformulier: na de aanmelding ontvangen ouders een inschrijfformulier waarop zij gedetailleerde informatie over hun kind kunnen invullen, waaronder eventuele specifieke behoeften, allergieën of dieetwensen.
 3. Gezondheidsverklaring: een gezondheidsverklaring kan vereist zijn om informatie te verstrekken over de gezondheid van het kind en eventuele medische overwegingen.
 4. Identiteitsbewijs: een kopie van het identiteitsbewijs van het kind kan worden gevraagd voor administratieve doeleinden.
 5. Vaccinatiegegevens: in sommige gevallen kan informatie over de vaccinatiestatus van het kind nodig zijn.

Tijdens het intakegesprek wordt ook de mogelijkheid geboden om aanvullende vragen te stellen en eventuele specifieke behoeften van het kind te bespreken. We streven ernaar om het proces van documentatieaanlevering zo duidelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen, en ons ouderondersteuningsteam staat klaar om ouders te begeleiden bij dit proces.

Ja, bij Vesper BSO + bieden we voor nieuwe kinderen een kennismakingsperiode van 6 weken. Deze introductieperiode geeft kinderen de gelegenheid om vertrouwd te raken met de opvangomgeving, nieuwe vrienden te maken en zich comfortabel te voelen bij onze begeleiders. Tijdens deze fase kunnen we ook de specifieke behoeften van het kind beter begrijpen en indien nodig aanpassingen maken om de overgang soepel te laten verlopen. We streven ernaar om een warm welkom te bieden aan elk nieuw kind en hun ouders, en om een positieve start te creëren voor een plezierige ervaring bij Vesper BSO+.

We zetten ons in om je kind zo snel mogelijk een plekje te bieden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de groep op bepaalde dagen vol zit. In dat geval zullen we alternatieve dagen voorstellen in overleg met de ouder. Als de groep volledig bezet is, streven we ernaar om de ruimte uit te breiden of extra personeel te vinden. Ons oudersupport team houdt je op de hoogte van de voortgang.

Niet veel, regelmatig even inchecken kan handig zijn. Ons oudersupport team zal je op de hoogte houden.

Vesper hanteert een opzegtermijn/wijzigingstermijn van een maand. Er kan worden opgezegd of gewijzigd door een mail te sturen naar oudersupport@bijvesper.nl. Alleen door een email te sturen naar oudersupport@bijvesper.nl kunnen we de tijdige verwerking garanderen.

Nee, maar hou wel rekening met een maand opzegtermijn.

Vervoer

We streven ernaar om zoveel mogelijk opvang aan te bieden op de scholen van de kinderen. Als dit niet mogelijk is, werkt Vesper BSO+ samen met vervoerders die zijn verbonden aan de betreffende scholen. Bij voldoende beschikbaarheid regelt Vesper BSO+ het vervoer van school naar de opvang locatie. Indien uw kind op een school zit die we nog niet bedienen, raden we aan dit vooraf te bespreken met ons ouderondersteuningsteam. Het is belangrijk op te merken dat Vesper BSO+ geen thuisbrengservice biedt, dus het ophalen van uw kind bij de opvang locatie is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

Ja, dat klopt. In principe worden de kinderen door onze taxipartners opgehaald op het schoolplein / afgesproken plek en naar de opvanglocatie gebracht. Deze vervoerders zijn bekend met de scholen en de kinderen, waardoor een soepele overgang van school naar de opvanglocatie wordt gegarandeerd.

Opvangmogelijkheden

Nee, vakantieopvang is niet alleen mogelijk; het is reeds inbegrepen bij de standaardpakketten.

Nee er zijn geen specifieke regels voor vakantieopvang.

Ja en nee. Wij bieden standaarddagen aan, maar er kan wel op basis van beschikbare plekken geruild worden.

Dit kan je doen door extra dagen aan te vragen via ons oudersysteem > kidsconnect.

Translate »