Indienen interne klacht

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend via onderstaand formulier op deze pagina. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de groepsmedewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. Meer informatie over de meldcode is te vinden in het beleid van “Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Vesper BSO+.”

  1. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. 
  2. De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
  3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
  4. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
  5. Indien de klacht gedragingen van een groepsmedewerker betreft, wordt deze groepsmedewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
  6. De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. 
  7. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
Klachtenformulier
Translate »